نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی
فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06017-DOI: 10.21859/jne بررسی اثر بخشی مدل همکار آموزشی برمهارت بالینی دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رضا مهدوی 1، شهناز پولادی 2، *، مسعود بحرینی 3، نیلوفر معتمد 4، فاطمه حاجی نژاد 5

دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری، عضو كمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی بوشهر، بوشهر، ایران
استادیار، دانشكده پرستاری و مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر، بوشهر، ایران
دانشیار، دانشكده پرستاری و مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر، بوشهر، ایران
9 دانشیار، دانشكده پزشكی،قیمت: تومان


پاسخ دهید