00

به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاري
فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن علمي پرستاري ايران
دوره چهارم – شماره 1 (پياپي 11) – بهار 1394

صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسؤول: دكتر فاطمه الحاني
سردبير: دكتر عباس عبادي
مدي ر اجرايي: دكتر آذر طل
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامي: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بين المللي: 2322-3812
شماره بين المللي نشريه الكترونيكي: 4428-2322 e-ISSN

شوراي نويسندگان (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر محمد اسماعيلپورقیمت: تومان


پاسخ دهید