نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی
خرداد و تیر 6931، دوره 1، شماره 2 06023-DOI: 10.21859/jne دیدگاه دانشجویان پرستاری در خصوص عناصر مؤثر بر آموزش بالین

بهمن آقائی 1، رضا نوروززاده 2، محمد عباسی 3،*، مرتضی شجاع داوودی 4

9 دانشجوی دکترا، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
کارشناس، گروه پرستاری، سازمان تأمین اجتماعی، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: محمد عباسی، استادیار، گروه پرستاری، دانشکدهقیمت: تومان


پاسخ دهید