مقالات و پایان نامه ها

admin-A-10-1-29-72ed612-1

اکولوژي کاربردي/ سال دوم / شماره چهارم / تابستان ۱۳۹۲ نقدي بر مدل ايران ي ارزياب ي پتانسيل بيابان زايي(IMDPA) بهزاد رايگاني*، غلامرضا زهتابيان و سوسن براتي (تاريخ دريافت: ۱۱/۶/۱۳۹۱ ؛ تاريخ پذيرش: ۵/۸/۱۳۹۲) چكيده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

admin-A-10-1-27-665d055-1

اکولوژي کاربردي/ سال دوم / شماره چهارم / تابستان ۱۳۹۲ بررسي تغييرات پوشش اراضي استان مازندران با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين بين سالهاي ۱۳۸۹-۱۳۶۳ محسن ميرزايي، عليرضا رياحي بختياري۱*، عبدالرسول سلمان ماهيني و مهدي ادامه مطلب…

By 92, ago