مقالات و پایان نامه ها

J Nurs Edu-v6n1p63-fa-1

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06019-DOI: 10.21859/jne بررسی دیدگاه، بازخورد و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به روش ارزشیابی آزمون بالینی ساختارمند عینی شورانگیز بیرانوند 1، ادامه مطلب…

By 92, ago