به نام خدا

اوجمه علمی پرستاری ایران اعیاد سعید قربان و غدیر مبارک باد
سـرمقـالـه:
قال رسىل الله)ص(: اطلب العلم مه المهد الی اللحد چنیه گفت پیغمبر راستگىی ز گهىاره تا گىر دانش بجىی

ايشد يکتاِ را ضکز گشار ّستين بخاطز توام ًعوت ّايی کِ بِ اًًساى عطا وَ د است سلاهتی هْْوتزيي ايي ًعوت ّاست ک بايذ بت اًًين اس ايي ًعوت الْی استفادُ و دُ ٍ در حفظ ارتقای آُى بکَضٍين. دًًيای ها سزيعا در حال تغييز است، پيطزفت ّای علوی رٍٍس بزٍٍس بيطتز ضذُ ٍ رٍٍی سًًذگی جََاهع بطزی تاثيز بس ضگزفی هی گذارد،
در ايي راستا اًًجوي علوی پزستاری ايزاى رسالت خََد هی داًًذ کِ جْت اًًتطٍار يافتِ ّای تٍحقيقات در حيطِ ّای هختلف اقذام ًوايذ. آهََسش پزستاری يکی اس ارکاى حزفِ پزستاری بَ دبَدُ هزتبا با تغييز ارتقای تکٌ لََصیتکٌَلَصی
ّای آهََسضی، بطََر پََيا در حال تغييز است، در ايي راُ، دا طوٌٌذاى اساتيذ پزستاری رٍس بزٍٍس با تحقيقات خََد تلاش هی وايٌٌذ رٍ ضْای َيي آهََسضی را در حزفِ پزستاری بکار گٍيزًًذ. آهََسش با تَ جِ بِ اي کِ اس ًقص ّای اصلی پزستاراى است پزستاراى هَظف ب آهََسش ببِ داً طجٍََياى، آهََسش ب بيواراى خاً اد ّای اً ْا آهََسش بِ افزاد سالن جاٍهعِ ستٌٌذ اس طزفیِ آهََسش بِ خََد تلاش در جْْت بزٍٍس بََدى ًيش اس کذُّای اخلاقیٍ
استاً ذِاردّای حزف ای پزستاراى هی باضٌذ. تلاش پزستٍاراى در جْت اًًجام پضٍ طْای هزتبط ب رٍ ضْای آٍهََسش ب بيواراى، خِاً ادخاًَادُ ّا، دا طجََياى، ّوکاراى پزستار خََد آهََسی، اًًجوي علوّی پزستاری را بز آى داضت تا اهکاى اًًٍتطار ًتايج ايي پضٍ طْا را در طزيِ ای تخصصی با ًام آموزش پرستاری فزاّن آٍٍرد تا وِ ّوکاراى در ايزاى جْاى بتَ اً ٌذ اس ًتايج پضٍ طْای اًًجام ضذُ در حَ سُ آهََسش پزستاری ب زُ هٌذ گزدًًذ. اًًجوي علوی پزستاری ايزاى پس اس 2 سال تلاش پيگيز، افتخار دارد ککِ همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر اٍٍليي ضوارُ فصلٌ اهفصلٌاهِ آموزش پرستاری را کِ ضاهل هقالات پضٍ ّطی در حَ س آهََسش هی باضذ تقذين عشيشاى ًوايذ. اهٍيذاست دست اًًذرکاراى ايي فصلٌ اهِ در ايي هسيز پز تلاطن اس ّوکاریُ کليِ اساتيذ، داًًص پضٍ ّاى، داً طجََياى هحققيي علََم سلاهتی ب زُ هٌٌذ گزدًًذ .

دکتر مسعىد فلاحی خشکناب رئيس انجمه علمی پرستاری ایرانقیمت: تومان


پاسخ دهید