برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2512)

باسمه تعالیسمینار ویژه (پایان نامه) کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرمشناسیوسعت اثر جرم در افساد فی الارض.THE IMPACT OF CORRUPTION CRIMES IN THE EARTH.استاد راهنما:دکتر محمدهادی صادقیاستاد ناظر:دکتر شهرام ابراهیمیتوسط:جعفر زینلی(9171594)ZEINALI, JAFAR; S.NO:(9171594)اسفند ماه 1392March,2014دانشگاه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2510)

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی38 گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی38مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی39 گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی44 گفتار دوم: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2509)

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2507)

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹ سایت منبع 2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 362-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 382-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2506)

الف: طرح موضوع2ب: بیان مساله2 ج:اهمیت و ضرورت پژوهش3د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2505)

الف – خوابگردی طبیعی34 ب – خوابگردی مصنوعی37بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی39الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………41ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب42گفتار اول – اراده و اختیار در خواب43بند ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2503)

4-5-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی674-6. ارزیابی عملکرد الگوریتم ها714-7. جمع بندی76فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات775-1. نتیجه گیری و پیشنهادات آتی78فهرست منابع81فهرست جداولعنوان صفحه جدول 2-1. نمادهای متداول برای α.10جدول 2-2. نمادهای متداول ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2502)

جدول 4-13- میزان فراوانی تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسی2جدول 4-14- آزمون کا اسکور برای تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه2جدول 4-15- اندازه های سایمتریک برای تخصص در نوع ادامه مطلب…